Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Notaris / Opdrachtgever / Opdracht

Notaris

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn
kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

 

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienscverlening, als
mede diens wederpartij(en).

 

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel
7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever
verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van
de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

Artikel 3 - Tarieven en meerwerk

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die
diensten gebruikelijke full-servicecarieven in rekening worden gebracht,
tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is
overeengekomen.

 

2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de
notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde
bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel
van de notaris veroorzaakt wordt door één partij, is de notaris bevoegd
ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de
aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Artikel 4 - Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht

1. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk
leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is
bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken
opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en
de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de
op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever
en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Indien het concept van de akte reeds gemaakt en verzonden is en de akte
geen doorgang vindt, zal in elk geval de helft van de kosten conform de
uitgereikte offerte in rekening worden gebracht

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van
die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt
verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon,
is deze natuurlijke persoon – indien deze natuurlijke persoon beschouwd
kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon – tevens
in privé opdrachtgever.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aanspra
kelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan
niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon
is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.
De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit
te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of een
depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 6 - Overlijden van de opdrachtgever

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en
verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 - Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij
anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch
v66r het tijdstip van passeren daarvan, in bezit te zijn van de notaris. De
notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening
te brengen.

Artikel 8 - Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze,
schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie
binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk
voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de
vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt,
alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het
kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens
is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente
bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt
als een volle maand.

Artikel 9 - Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met
inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere
voorschriften.

Artikel 10 - Klachten

1. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris, zal hij deze
klachten eerst aan de notaris kenbaar maken.

 

2. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat
van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl,

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien bij de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de
aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de
met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en der
den te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor
de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aan
spraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar(s) is.

 

2. Dein het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens
voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem
ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door
hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

 

3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel
geldt ook indien de notaris ten oniechte zijn dienst heeft geweigerd en
hieruit schade is voortgevloeid.

 

4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit
artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris
en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer
op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 12 - Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands
recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd
zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis
te nemen.

Artikel 13 - WWFT

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen
hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden
bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland
genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). Dit geldt ook voor een voorgenomen
transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd, echter niet indien een eventuele
(voorgenomen) ongebruikelijke transactie in een oriënterende bespreking
ter sprake komt. De notaris mag volgens de wet zijn opdrachtgever niet van
een melding op de hoogte brengen.

Call Now Button